Opdrachten

DMW Advies werkt aan de volgende opdrachten:

PostNL (februari-augustus 2016)

Senior Adviseur Procesoptimalisatie

PostNL voert binnen de landelijke kolom Voorbereiden en Bezorgen een aantal procesverbeteringen uit. Als regionaal projectleider West verantwoordelijk voor de uitrol van het project SONI in specifiek het bezorggebied Den Haag met 5 locaties. SONI staat voor en vernieuwde wijze van sturen en verantwoorden ondersteunt door een viertal nieuwe systemen, die afgekort de letters SONI vormen, Salesforce, OrtecWorkScheduling, NetwerkPlanmodel en IntegraalSturingsModel. De uitrol in het Bezorggebied Den Haag is succesvol uitgevoerd. Het succesvol uitrollen van SONI is de opmaat naar de invoering van Track & Trace bij PostNL, het als klant kunnen volgen van poststukken.

DK&AV Hercules – AV Parthenon Dordrecht (april 2015-november 2016)

Procesbegeleider fusie

Al van 2004/2005 dateren de eerste verkenningen voor een fusie. Nu tien later hebben de beide besturen na enkele voorbereidende bijeenkomsten op 15 juni 2015 collectief besloten het proces van fusie in te gaan. DMW Advies is gevraagd met de ervaringen vanuit de fusie tussen de twee landelijke wandelbonden, beide verenigingen te ondersteunen in hun fusieproces. Maart 2016 hebben de beide ALV’s ingestemd met de Intentieverklaring fusie, het Plan van aanpak ontwerpfase incl. begroting en het bestuur het mandaat te geven het fusieproces in 2016 voor te bereiden. De verenigingen zijn nu zo ver dat op 16 november 2016 de beide ALV’s definitief JA op de voorgenomen fusie hebben gezegd. Per 1 januari 2017 is de fusie rond. Voor meer informatie over de voortgang klik hier.

Judo Bond Nederland (september 2015)

jbn

Advisering bestuur-directie

Binnen de JBN is medio 2015 het besluit genomen tot centralisatie (van 4 naar 1 locatie) van het topsportprogramma naar Papendal. Als verlengde hiervan ligt het voor de hand ook na te denken over en de verkoop van het pand te Nieuwegein en de verhuizing van het bondsbureau (Nieuwegein) naar elders. Dit te nemen besluit lag voor op de Bondsraad van 26 september. DMW Advies is gevraagd mee te denken, te adviseren hoe inhoudelijk en procesmatig de Bondsraad tot een goed en zorgvuldig besluit kan komen.

Sportbedrijf gemeente Tilburg (maart 2015)

Brainstormsessie ‘ongebonden sport”

Het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg wil voorsorteren op nieuwe sportnota wat betreft de doelgroep ongebonden sport, de grootste groep sporters in Tilburg. Voor de brainstormsessie is DMW Advies gevraagd deze voor te zitten en inhoudelijk voor te bereiden.

Ans Vincent en Xander Koesen (Sportbedrijf): met de begeleiding van Maurice Wolters hebben we als Sportbedrijf een goede discussie gehad over de strategie op het onderwerp ‘ongebonden sport’ 2020/2030. De waarde van de sessie was tevens dat gemeentebreed we input hebben gevraagd en gekregen. Aan ons nu de strategie goed neer te zetten richting de diverse stakeholders.

Nederlandse Handboog Bond (januari 2015)

Manager Breedtesport

Met het vertrek van DMW Advies per 1 januari bij de NHB is de maand januari 2015 aangehouden om een zo zorgvuldige mogelijke overdracht te laten plaatsenvinden. Met name de overdracht van de werkzaamheden op het gebied van opleidingen in de samenwerkingscluster Nieuwegein sportbonden (o.m. badmintonbond).

KNBLO-NL en NWB (januari – 31 december 2014)

Procesbegeleider ‘Fusiebesluitdocument’

De wandelsportorganisaties KNBLO-NL en NWB zijn in voorbereiding op het samen opgaan (fusie) in een nieuwe wandelsportorganisatie per 2015. In voorbereiding daarop is een stuurgroep ingericht die het fusieproces begeleidt en voorbereidt. Voor meer informatie over het fusieproces zie De pas er in. Inmiddels is de voorbereiding zo ver gevorderd dat beide organisaties oktober jl. een Intentieverklaring hebben ondertekend. De volgende stap is het opstellen van het Fusiebesluitdocument dat 20 december 2014 aan de beide ALV’s wordt voorgelegd. Met het bekrachtigen hiervan wordt definitief het besluit tot fusie genomen en wordt vervolgens de nieuwe organisatie ingericht. DMW Advies is gevraagd als procesbegeleider bij het opstellen van dit Fusiebesluitdocument. DMW Advies verleent ondersteuning aan de beide directeuren, die namens de stuurgroep verantwoordelijk zijn voor de inhoud en het proces bij het opstellen van dit zeer belangrijke document.

Nederlandse Handboog Bond (1 januari – 31 december 2014)

Manager Breedtesport

Per 6 januari 2014 is Maurice Wolters voor een jaar (3 dagen per week) gestart als manager Breedtesport (zie nieuwsbericht) bij de Nederlandse Handboog Bond. De belangrijkste taak is om samen met de algemeen en technisch directeur de visie en strategie in het meerjarenbeleidspan 2012 – 2016 vorm te geven. Na een inwerkperiode zijn de belangrijkste werkzaamheden coachen/aansturen van breedtesportmedewerkers, de samenwerking met Topsport vormgeven en meerwaarde creëren voor de leden van de bond door meer service te verlenen vanuit het bondsbureau op bijvoorbeeld de onderwerpen verenigingsondersteuning, opleidingen, ledenwerving, competities, et cetera.

Een lijst met uitgebreide projectbeschrijvingen vindt u onder downloads en links‘.