Fusie

Succesvol fuseren! DMW Advies begeleidt u in 3 fasen naar een geslaagde fusie. Juridisch is een fusie in essentie snel geregeld. De democratie binnen de georganiseerde sport echter, het proces waarlangs, vraagt tijd. Een geslaagd fusieproces duurt circa 1,5 jaar. De leden beslissen uiteindelijk namelijk op de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur kan snel willen maar uitleg en vooral betrokkenheid van de leden bij het fusieproces vergen tijd..

De 3 fasen

Het fusieproces in de sport kent drie (hoofd)fasen:

  1. Voorbereiden (of oriëntatiefase).
  2. Ontwerpen (of ontwerp-/richtfase).
  3. Implementeren (of startfase nieuwe vereniging)

handtekning zettenIn fase 1 (voorbereiden) wordt o.m. door het bestuur het intentiebesluit tot fusie genomen, een ‘intentieverklaring fusie’ opgesteld en ondertekend, het ‘plan van aanpak inclusief begroting ontwerpfase’ opgesteld en voldoende gecommuniceerd (interactief) met de leden. De leden zijn immers het belangrijkste kapitaal van de sportorganisatie. Sterker, zij moeten uiteindelijk ook instemmen met de fusie. Aan het einde van deze fase wordt de ALV het besluit gevraagd in te stemmen met bovenstaande en goedkeuring gegeven de ontwerpfase te gaan uitwerken. Het besluit tot fusie is (nog) niet definitief genomen dat volgt aan het ende van fase 2. Wel de (stevige) intentie tot en de randvoorwaarden om tot het ontwerpen over te gaan! Duur van deze fase is circa ½-1 jaar.

In fase 2 (ontwerpen) wordt het plan van aanpak uitgewerkt door en het bestuur en diverse werkgroepen/commissies of experts. In het plan zijn alle onderwerpen opgenomen die (1) wettelijk uitgevoerd moeten worden (must-wettelijk) als bijv. een jaarrekening, boekenonderzoek, statuten en (2) onderwerpen die de vereniging belangrijk vindt (must-vereniging). Bijvoorbeeld de evt. nieuwe naam en clubkleuren, besturings- en organisatiemodel, gewenst ledendatabase systeem, financiële administratie, website, missie-visie, etc. Aan het einde van deze fase volgt door de ALV het definitieve besluit tot fusie per gewenste datum. Duur van deze fase is circa ½-1 jaar. En deze fase is sneller om dan gedacht! Echt werk aan de winkel dus met inbreng van leden van beide organisaties in de diverse werkgroepen.

Met het ingaan van fase 3 (implementeren) begint het echte werk pas! Jullie zijn samen en hebben aandacht voor beide culturen die nu echt samenkomen. Niet onbelangrijk, frequent wordt geëvalueerd en aangepast waar nodig of wenselijk. Immers de wereld om je heen verandert snel en daar pas je je snel op aan en soms is iets bedacht dat in de praktijk niet werkt.

3 basiselementen: samenwerken, leiderschap, stip op de horizon

Succesvol fuseren heeft niet alleen te maken met het doorlopen van de 3 fasen. Ervaring leert dat 3 basiselementen aan de basis liggen van succesvol fuseren: samenwerken, leiderschap en de gezamenlijke stip op de horizon.

Samenwerken, het klinkt gek maar met regelmaat zie je dat niet alle bestuurders van de fusiepartners niet geheel achter de fusie staan. Allereerst wordt gewerkt aan het volledige commitment van beide besturen in woord en daad, verbaal en non-verbaal. Er moet veel onderhandeld worden over de voorwaarden van het fusieproces. Immers het is je kindje en dat geef je niet zo maar weg! De beste kans van slagen heeft de samenwerkingsstijl waar optimaal oog is voor het resultaat en de onderlinge relatie.

Leiderschap is nodig om het fusiebesluit goed uit te leggen aan de leden, niet angstig te zijn voor weerstand. Sterker deze zelfs te omarmen maar wel standvastig zijn en blijven dat de fusie de beste weg is naar een betere toekomst samen en niet apart.

Stip op de horizon waarbij de beide verenigingen ervan overtuigt zijn dat samen beter is dan alleen ondersteunt door een strategisch plan (missie-visie).

DMW Advies is onder meer betrokken geweest bij het fusieproces van de twee wandelbonden in Nederland, de KNBLO-NL en NWB tot de Kon. Wandel Bond Nederland. Ook is DMW Advies procesbegeleider bij de fusie van twee atletiekvereniging in Dordrecht, DK&AV Hercules en AV Parthenon waarbij na fusie de vijf grootste atletiekvereniging in Nederland ontstaat met ruim 2.300 leden.

Meer weten bel Maurice Wolters (06-54294523) of vul de contactpagina in.

Meer weten over fusies in de sport?