Nieuws

Februari 2017

 • HOT Nieuws! 24 februari jl. ondertekent Maurice Wolters de overeenkomst met 2Divorce. 2Divorce is de toonaangevende landelijk organisatie op het gebied van scheidingsbemiddeling. 2Divorce is onderdeel van de Zorgeloosch Groep BV. Per 1 april 2017 is Maurice Wolters als scheidingsbemiddelaar werkzaam binnen de Drechtsteden en Ridderkerk.
 • Vanuit het samenwerkingsverband tussen DMW Advies en M3V Sport heeft de gemeente Goes ons de opdracht gegeven om voor het sport- en recreatiecomplex Omnium een toetsingskader op te stellen voor het vervolgonderzoek welke van de 3 scenario’s (gemeente exploiteert, onderdelen uitbesteden, volledige uitbesteding) de beste waarborg is voor een duurzame en gezonde(re) exploitatie.
 • HOT nieuws! Maurice Wolters (DMW Advies), Henk Karman (voormalig NOC*NSF) en Jan Kossen (algemeen directeur KNZB) lanceren 19 januari jl. de Stichting Sportmediation. Doel  is om meer conflicten in de sport vroegtijdig, voordat tuchtrecht plaatsvindt, op te lossen door mediation. Voor meer informatie klik hier of ga naar www.stichtingsportmediation.nl.

December 2016

 • Belangrijk: wijziging MfN-regelgeving per 1 januari 2017
  Op 1 februari 2017 treden twee belangrijke wijzigingen van de MfN-regelgeving in werking. Eén wijziging betreft het Mediationreglement artikel 8 waar een betere definiëring wat einde ‘Einde mediation’ is opgenomen. De andere wijziging betreft artikel 9 van de Gedragsregels voor de MfN-registermediator met betrekking tot ‘tarief’ en ‘mediationtoevoeging via Raad voor de Rechtsbijstand’. Zodra de nieuwe MfN-regelgeving van toepassing is worden de nieuwe reglementen en modellen bij downloads opgenomen. Lees meer
 • Mediation in strafrecht gaat door: minister Van der Steur kondigde onlangs aan dat er in 2017 geen geld is voor mediation in het strafrecht. Recourt, PvdA-Kamerlid, diende met steun van D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks een amendement op de begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie in met als doel toch de benodigde 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Volgens het amendement kan dekking worden gevonden door gereserveerde middelen voor de reorganisatie van bestuursrecht in hoogste instantie hiervoor te gebruiken. Recent trok het kabinet het wetsontwerp hiertoe in. De Tweede Kamer nam op 8 december jongstleden het amendement van Recourt aan. Hierdoor kan mediation naast strafrecht bij de rechtbanken doorgezet worden.

November 2016

 • DMW Advies voert succesvolle bemiddeling/mediation uit in Dordrecht. Vanwege vertrouwelijkheid geanomiseerd een quote: “dank voor je neutrale, onafhankelijke en deskundige begeleiding. De afspraken die we gemaakt en vastgelegd hebben zouden zonder jou niet gelukt zijn”. 
 • Samenwerking met M3V Sport krijgt vorm. De intensievere samenwerking met de partners binnen M3V Sport heeft direct resultaat. Bij 2 gemeenten is geoffreerd voor advies over wat is een basisvoorziening voor sport inclusief de vertaling wat in de toekomst de behoefte is aan binnen- en buitensportvoorziening. De andere gemeente vraagt een integrale sportaccommodatie nota (visie op, kadernota, uitvoeringsnota). Ook is M3V Sport aanwezig op het Nationaal Zwembadcongres van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) op 23 en 24 november jl.
 • Hercules en Parthenon fuseren onder naam Fortius. De ALV’s AV Parthenon (100% voor) en DK&AV Hercules (91% voor) stemden op 16 november jl. vrijwel unaniem voor de fusie per 1 januari 2016. DMW Advies als procesbegeleider feliciteerde als eerste beide verenigingen met dit historische, unieke en schitterend besluit en het vele werk dat door alle vrijwilligers (besturen, stuurgroep, leden) de afgelopen 1,5 jaar is verricht. Ook de Atletiekunie volgde die avond al met de felicitaties!yes-fusie-16nov2016

September 2016

 • Nieuwe naam voor AV Parthenon en DK&AV Hercules nabij! De leden mogen kiezen uit een viertal naamsuggesties opgesteld de commissie naam/clubkleuren. Benieuwd naar de namen, klik hier.
 • DMW Advies neemt morgen, vrijdag 30 september, als expert deel aan het KNZB Congres “Duik mee in de toekomst van het zwemmen’. Speeddates kunnen gepland worden over mediation en fusieprocessen.

Augustus 2016

 • Een tussentijdse evaluatie bij de Dordtse atletiekverenigingen AV Parthenon en DK&AV Hercules leverde de volgende mooie complimenten op: “Jan van Haren (voorzitter AV Parthenon) “je inbreng is/was altijd van goede kwaliteit. Een buitenstaander is nodig om je op bepaalde zaken te wijzen die je zelf niet zo snel weet te herkennen of durft te benoemen. Ad zei laatst nog dat door je vragen alle bestuursleden ertoe gekomen zijn de fusie te steunen. Ik denk dat dat ons niet gelukt was. Je inbreng in 2015 was substantieel en cruciaal”. DMW Advies tot einde fusieproces als adviseur aangehaakt.
 • DMW Advies beëindigt werkzaamheden bij PostNL. Succesvol is de implementatie SONI bij bezorggebied Den Haag uitgevoerd.
 • DMW Advies richt eind juli 2016 samen met Jan Kossen (directeur KNZB) en Henk Karman (ex-NOC*NSF en MfN Registermediator) de Stichting Sportmediation op. Na de Olympische Spelen in Rio (Brazilië) worden website en oprichting publiekelijk gemaakt.

Maart 2016

 •  Besturen AV Parthenon en DK&AV Hercules ondertekenen op 23 maart jl. de IntentieverklarTekenen Janing fusie. De besturen krijgen akkoord van hun ALV’s de ontwerpfase verder op te pakken. Eind 2016 worden de beide ALV’s gevraagd formeel ja voor de fusie te besluiten. Een historisch moment omdat eerdere fusiepogingen al vroegtijdig stranden. DMW Advies begeleidt het fusieproces.
 • DMW Advies is verheugd dat per 1 februari 2016 wordt geparticipeerd in het samenwerkingsverband met M3V Sport, met onder meer de oud-collega’s Harry Vedder en Odin Wenting. Een mooi weerzien. Klik verder voor meer informatie over het samenwerkingsverband en de partners.
 • DMW Advies krijgt zijn eerste interim-opdracht buiten de sport per 1 februari 2016. Bij de PostNL gaat Maurice Wolters vanuit zijn projectleiderservaring binnen de postdivisie het systeem SONI mee helpen implementeren.
 • DMW Advies krijgt zijn eerste (sport-)mediationopdracht per 25 januari 2016.
 • Judo Bond Nederland vraagt DMW Advies mee te adviseren over de (proces)aanpak voor hun nieuw meerjarenbeleidsplan.
 • Na het volgen van de basisopleiding tot mediator slaagt Maurice Wolters eind november 2015 voor het MfN-examen. Per die datum mag hij zich officieel MfN Registermediator noemen! Per begin 2016 biedt DMW Advies ook mediation of conflictbemiddeling aan. Een felicitatie waard!

 • Na enkele bestuursbijeenkomsten besluiten de besturen van DK&AV Hercules en AV Parthenon collectief voor een vergaande samenwerking/fusie te gaan. 11 september 2015 zijn de leden hierover geïnformeerd met als belangrijkste feedback: bestuur ga niet voor vergaande samenwerking, maar voor een fusie. Dit heeft het bestuur opgepakt en 20 november jl. is een eerste concept-intentieverklaring fusie de leden voorgelegd. Dat was voorafgaand de bestuur toelichting even schrikken voor m.n. de leden van Parthenon, omdat o.b.v. een gezamenlijk tot stand gekomen standpunt (vooralsnog) gekozen is voor een fusievorm waarbij de ene vereniging opgaat in de andere en de andere ophoudt te bestaan. Voornaamste reden is dat zo de aanvraag ‘predicaat Koninklijk’ behouden kan blijven. Een meerwaarde naar inzicht van de besturen. Na een goede uitleg en toelichting op de verklaring is nu de belangrijkste feedback van de leden van beide verenigingen: “ga voor een nieuwe naam dat nieuw elan en ambitie uitstraalt”. Het bestuur is nu weer aanzet en wil begin 2016 de ALV’s de intentieverklaring fusie, plan van aanpak (incl. begroting) ter instemming voor te leggen.

 • Bestuur en directie van Judo Bond Nederland bespreken 28 november 2015 in de Bondsraad hun plannen/ideeën voor centralisering van het Topsportprogramma op Papendal. Daarnaast ook de ideeen/plannen om het Bondsbureau te verkopen en zich eveneens op Papendal te vestigen.

 • KNBLO-NL en NWB gefuseerd tot Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). 20 december 2014 besluiten beide organisatie na jaren van voorbereiding unaniem voor de fusie per 1 januari 2015. Een historisch moment! DMW Advies is als procesbegeleider betrokken bij het fusieproces.

 • Per 1 januari 2014 neemt Maurice Wolters (DMW Advies) afscheid bij de NHB als manager breedtesport. Na een jaar van intensieve samenwerking wordt het contract niet verlengd m.n. veroorzaakt door teruglopende subsidieinkomsten. NHB zoekt de samenwerking op met de NBasketbalB, Badminton Nederland, KNBSB en Academie voor Sportkader op het gebied van opleidingen.

 • Dagelijks Bestuur Sportraad Dordrecht, waarin Maurice Wolters zitting heeft, dient collectief haar ontslag in bij College van B&W van de gemeente Dordrecht. Druppel is het beleid van de wethouder Sport inzake voetbalvereniging OMC. Naar mening DB wordt OMC disproportioneel benadeeld voor correctie van een in origine gemeentelijke misser.

 • NOC*NSF voert per 1 januari 2014 de NOC*NSF Gedragscode in na een positieve peiling van het draagvlak onder de medewerkers!

 • Zaterdag 16 oktober 2010 kondigden NOC*NSF en KNSB hun vervolgstappen op eindrapport Commissie Turijn aan. Zowel Ingrid Paul als Gretha Smit hebben belangrijke Olympische waarden als Fair Play en respect geschonden. Het bestuur van KNSB laat Ingrid Paul voor duur van een jaar niet in aanmerking komen voor een trainerslicentie. Aan Gretha Smit zal over dezelfde periode geen nieuwe licentie worden verstrekt, mocht zij besluiten weer te gaan schaatsen. Voor gehele persbericht, klik hier.

 • Donderdag 1 juli 2010 heeft de Commissie Turijn 5000 Meter Dames op Papendal haar eindrapportage overhandigd aan Doekle Terpstra, voorzitter KNSB en Gerard Dielessen, algemeen directeur NOC*NSF. Voor het interview met Mr. Jan Loorbach, de eindrapportage en bijlagen klik hier.

 • Voor meer informatie over de 13 Aanbevelingen van Goed Sportbestuur, klik hier.

 • Voor een overzicht van opdrachten van DMW Advies, zie de pagina opdrachten.